Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Γενικά"

Τελικοί πίνακες (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των μορίων μετάθεσης

Σας ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των  μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, ανά κατηγορία μετάθεσης ήτοι: α) Γενικών μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία δ) σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ε) βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΔΕ Read the full article…

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Κοινοποούνται αποφάσεις τοποθετήσεων, αποσπάσεων, διαθέσεων (τροποποιήσεις-ανακλήσεις) όπως έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» , έχουν πάρει αριθμό (ΑΔΑ) και έχουν κοινοποιηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες.  Δείτε…