Αναρτήσεις: Φεβρουάριος 2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΦΑ ΣΧ Α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, το συμβούλιο ανακοινώνει αναμορφωμένους τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αντίστοιχα και με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά. Το Συμβούλιο ανακοινώνει την ημερομηνία των συνεντεύξεων και την ώρα για τον καθένα από τους υποψηφίους. Δείτε…..