Αναρτήσεις: Ιανουάριος 2020

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  Επισημαίνεται στους υποψηφίους [αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.], δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση δικαιολογητικών από μέρος τους, για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα στο ΟΠΣΥΔ (είτε από προηγούμενο φάκελο υποψηφίου π.χ. αναπληρωτή που διαθέτει μόνο πτυχίο και προϋπηρεσία είτε υποψηφίου του οποίου τα στοιχεία καταχωρίστηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων Read the full article…

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019 ΚΑΙ ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Τηλ. Επικοινωνίας: 27520 97723 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Οδηγίες προς τις Διευθύνσεις για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ Γενικής Εκπαίδευσης 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Υ.Α. Προκήρυξης των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου σχ. έτους 2019-2020

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020