ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναρτάται κατάσταση των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, στην οποία εμφαίνονται οι προτιμήσεις τους  και η αποτίμηση των αντικειμενικών μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής τυχόν ενστάσεων η Παρασκευή 09-09-2016 ώρα 12.00.