Ημέρες διακοπών και αργιών Φροντιστηρίων και Κ.Ξ.Γ.

Σας διαβιβάζουμε Υ.Α.  με θέμα: ‘Ημέρες διακοπών και αργιών Φροντιστηρίων και Κ.Ξ.Γ. ‘ προς ενημέρωσή σας.

Διεύθυνση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων

Τμήμα Γ’