ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΗΤΙΚΩΝ