Νόμος 3848 του 2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

(Βλέπε συνημμένα)