Προκήρυξη Αστυνομικών Σχολών

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι και την ώρα 15.00 της 06-06-2018. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής συμφωνα με το υπόδειγμα Α.
  2. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3Χ4)
  3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους
  4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5,7,8, και 9 του προηγουμένου κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων)
  5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάσταση  Βλέπε συν. την εγκύκλιο