ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων β΄ ανάθεσης σε εκπαιδευτικό καθ΄ υπέρβαση του ορίου των έντεκα ωρών.