ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αναρτάται απόφαση δείτε