ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε σχετική απόφαση