ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναρτάται σχετική προκήρυξη η οποία αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική στο σχολείο όπου θα επιλεγεί υποδιευθυντής.