Ενημέρωση σχετικά με την με αρ. πρωτ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020»