ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ