Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΚΕΣΥΠ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.92984/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση, μέχρι τις 31-08-2015, σε θέση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Αργολίδας (μία θέση) και Αρκαδίας (μία θέση) να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 23-10-2014.
Η επιλογή και τοποθέτηση θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την πλήρωση της κενής θέσης από εκπαιδευτικούς με βαθμό τουλάχιστον Β΄ η επιλογή θα γίνει μεταξύ των υποψήφιων εκπαιδευτικών με βαθμό κατώτερο του Β΄.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθύνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
Η συνέχεια στην συνημμένη Απόφαση.