Πίνακες μοριοδότησης μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή και σε Μουσικά Σχολεία.

Δείτε στα συνημμένα τους σχετικούς πίνακες.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014.