Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο

ΚΕΠΛΗΝΕΤ
Δείτε στα συνημμένα την  ΥΑ που  αντικαθιστά την ΥΑ 104013/Γ2/12-9-2011 έτσι ώστε να υπάρξει προσαρμογή στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου (ΥΑ 115475/Γ2/21-8-2013, ΦΕΚ 2121/Β/28-8-2013)