Αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών εντός της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Πελοποννήσου.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ&ΔΕ Πελοποννήσου.