Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου
2017.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία, τα οποία περιέχουν αναλυτικές οδηγίες.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020).
Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ: http://e-pimorfosi.cti.gr και έχει τίτλο: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..

Ευχαριστώ,

Σταύρος Κωτσάκης
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ Η/Υ
Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής(ΠΕ19-20)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’/θμιας
& Β’/θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΗΛ. 6974399979

 

Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2016-2017

Σχετικά με το από 22-03-2017 Δ.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την από 24-03-2017 ανακοίνωση στο ΟΠΣΥΔ, με τα οποία ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ., σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες σας οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την παραλαβή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και την καταχώρισή τους στα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για ειδικότερες πληροφορίες επί του θέματος σας παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση στο ΟΠΣΥΔ, ενώ σας επισυνάπτουμε και τα Παραρτήματα που έχουν αναρτηθεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισημαίνονται τα κάτωθι, αναφορικά με τα προς καταχώριση στην παρούσα φάση πεδία:

  1. Η καταχώριση τίτλων σπουδών (στην καρτέλα «Σπουδές/Προσόντα«) και Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών τίτλων Ειδικής Αγωγής ή Σχολικής Ψυχολογίας (στην καρτέλα «Προσόντα Ειδικής Αγωγής«) γίνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες σας (ήτοι χωρίς τη δυνατότητα απομακρυσμένης σχετικής καταχώρισης από την πλευρά του υποψηφίου), κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
  2. Η καταχώριση των πεδίου «Ιθαγένεια» (και «Ημερομηνία Ιθαγένειας«) (στην υποενότητα «Προσωπικά» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία«) και των πεδίων «Ελληνομάθεια«, «Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας«, «Παιδαγωγική Κατάρτιση» και «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης» (στην υποενότητα «Λοιπά στοιχεία» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία«) γίνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες σας, κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι τα τρια πρώτα εκ των τεσσάρων στοιχείων της υποενότητας «Λοιπά στοιχεία» ενδέχεται να συμπληρώνονται αυτόματα από το ΟΠΣΥΔ, κατόπιν καταχώρισης του βασικού τίτλου σπουδών από πλευράς σας, οπότε δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.
  3.  Μολονότι τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία» (π.χ. «Μητρώνυμο«, «Φύλο«, «Τύπος Ταυτότητας«, «ΑΔΤ«, «Ημερομηνία Γέννησης» κ.τ.λ.) δύναται να καταχωρίζονται απευθείας από τον υποψήφιο παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τα καταχωρισμένα στοιχεία (βάσει του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου που σας προσκομίζουν για την ταυτοποίησή τους), προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο λανθασμένης καταχώρισης από πλευράς τους και υποβολής μεταγενέστερου αιτήματος για την τροποποίησή τους.
  4. Όλα τα προσκομισθέντα/υποβληθέντα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρούσα διαδικασία (πτυχία, βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ κτλ) διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία σας για ενδεχόμενη μελλοντική αποστολή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις αρμόδιες υπηρεσίες. [Επί του θέματος θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.]

Τελικοί πίνακες μορίων μετάθεσης 2017

Σας ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, ανά κατηγορία μετάθεσης ήτοι: α) Γενικών μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης β) σε Μουσικά Σχολεία και γ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.