Οδοιπορικά

Πληροφορίες

Για μετακίνηση με:

Ι.Χ.: 0,15€/km
Μοτοσυκλέτα: 0,05€/km
Μοτοποδήλατο: 0,03€/km
Λεωφορείο: Το αντίτιμο του εισητηρίου

Αν ο εκπαιδευτικός δικαιούται αποζημίωση για συμπλήρωση ωραρίου, δικαιούται και οδοιπορικά για την μετακίνησή του στο σχολείο που διατίθεται είτε η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. είτε με Λεωφορείο.

Αν ο εκπαιδευτικός μετακινείται με Ι.Χ. ως χιλιομετρική απόσταση για την μετακίνησή του θεωρείται η μικρότερη από τις αποστάσεις:

α) Σχολείο τοποθέτησης – Σχολείο διάθεσης

β) Τόπος κατοικίας – Σχολείο διάθεσης

Για να δικαιούται ο εκπαιδευτικός αποζημίωση οδοιπορικών για την συμπλήρωση του ωραρίου του σε άλλο σχολείο από αυτό που είναι τοποθετημένος, απαιτείται έγκριση μετακίνησης που εκδίδεται από την Δ.Δ.Ε.

Δικαιολογητικά

 1. Απόφαση του ΠΥΣΔΕ (όχι κοινοποίηση του ΠΥΣΔΕ προς τον εκπαιδευτικό) για τη διάθεση του εκπαιδευτικού σε άλλο ή άλλα σχολεία για την συμπλήρωση του ωραρίου του.
 2. Έγκριση μετακίνησης από την Δ.Δ.Ε. Αργολίδας.
 3. Χιλιομετρική απόσταση που εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας, αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. ή εισητήρια του ΚΤΕΛ, αν η μετακίνηση γίνεται με Λεωφορείο.
 4. Ημερολόγια για κάθε Μήνα, στα οποία να φαίνονται ο αριθμός των ωρών για κάθε ημέρα και ο συνολικός αριθμός των ημερών και των ωρών του μήνα.
 5. Ωρολόγια προγράμματα σχολείων
 6. Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών που να δηλώνουν τον τρόπο μετακίνησής τους (Ι.Χ. ή Λεωφορείο), τον αριθμό του αυτοκινήτου τους και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ.
 7. Καταστάσεις πληρωμής σε πέντε (5) αντίγραφα ή σε τέσσερα (4) αντίγραφα αν η κατάσταση περιέχει έναν μόνο εκπαιδευτικό. Οι καταστάσεις να υπογράφονται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και η δαπάνη να βεβαιώνεται από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Πληροφορίες

Διανυκτέρευση

Η διανυκτέρευση επιτρέπεται:

 • Όταν η απόσταη από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από 120 km, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύρη από 80 km
 • Όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια.
 • Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική ή λυμενική αρχή.
 • Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας. πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Το ύψος της δαπάνης αυτής ορίζεται κατά ανώτατο όριο όπως φαίνεται στον πίνακα στο τέλος της σελίδας.

Ημερήσια αποζημίωση

Ημερήσια Αποζημίωση: 29,35€
Ημέρα Επιστροφής: 9,78€
Δαπάνη Διανυκτέρευσης: έως 35,22€ (+20% για τους μήνες Ιούνιο & Αύγουστο)
Αποζημίωση Μονοήμερης: 9,78€

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται όπως φαίνεται παραπάνω και καταβάλλεται:

 • Ολόκληρο, όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή όταν οι δαπάνες διανυκρέρευσης και μόνον αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
 • Το 1/2 της ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση που δικαιούνται διανυκτέρευση και καλύπτονται από ημιδιατροφή.
 • Το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης αν πρόκειται για την ημέρα επιστροφής.
 • Το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης για απόσταση άνω των 40 km αν ο μετακινούμενος δεν δικαιούται διανυκτέρευση.

Έξοδα συμμετοχής Σεμιναρίου, Συνεδρίου, Εργασιών Κέντρων Ερευνών.

Τα έξοδα συμμετοχής, αν υπάρχουν, μπορεί να καλύπτονται από το Δημόσιο σύμφωνα με την σχετική απόφαση ύστερα από την καταβολή των αναλόγων παραστατικών.

Οδοιπορικά

Αν οι μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δικαιούνται αποζημίωση 0,15 €/km, ενώ αν γίνεται με συγκοινωνιακά μέσα το αντίτιμο των εισητηρίων τους. Επίσης στα οδοιπορικά έξοδα περιλαμβάνονται Διόδια, εισητήρια ferry boat κλπ.

Στο σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης γίνεται κράτηση 2% για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και 1% για τους αναπληρωτές, υπέρ του ΜΤΠΥ.

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο της απόφασης του ΥΠΕΠΘ με τα ονόματα των συμμετεχόντων
 2. Αντίγραφο της έγκρισης μεακίνησης του ΥΠΕΠΘ ή της Δ.Δ.Ε.
 3. Βεβαίωση συμμετοχής
 4. Απόδειξη πληρωμής για την συμμετοχή στο Σεμινάριο ή Συνέδριο κλπ, αν απαιτείται πληρωμή.
 5. Χιλιομετρική απόσταση που εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας, αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. ή εισητήρια αν η μετακίνηση γίνεται με συγκοινωνιακό μέσο.
 6. Απόδειξη διοδίων (χωρίς αυτή δεν πληρώνεται η μετακίνηση με Ι.Χ.)
 7. Ονομαστική απόδειξη του ξενοδοχείου (Χωρίς αυτή, στον ενδιαφερόμενο καταβάλλεται μόνο το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης και όχι ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση)
 8. Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών που να δηλώνουν τον τρόπο μετακίνησής τους (Ι.Χ. ή Λεωφορείο), τον αριθμό του αυτοκινήτου τους και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ.
 9. Καταστάσεις πληρωμής σε πέντε (5) αντίγραφα ή σε τέσσερα (4) αντίγραφα αν η κατάσταση περιέχει έναν μόνο εκπαιδευτικό. Οι καταστάσεις να υπογράφονται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και η δαπάνη να βεβαιώνεται από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Πληροφορίες

Η μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτκών που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των εκπαιδευτικών που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ερωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2026/92 και του άρθρου 74 του Ν.2910/2001, διαμορφώνεται:

από 1/1/2008 έως 31/08/2008 σε 386,41 €
από 1/9/2008 έως 31/12/2008 σε 398,77 €

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται από το σχολείο που είναι τοποθετημένος ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Πληροφορίες

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/70417/0022/30-08-1999 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. (ΦΕΚ 1967/Τ.Β/03-11-1999), ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατά μήνα ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τις 120 ημέρες κατ’ έτος και στον οποίο αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες για συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση καθορίζεται ως ακολούθως:

 • Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι 7 ημέρες.
 • Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι γραφείων φυσικής αγωγής και ξένων και μειονοτικών σχολείων μέχρι 9 ημέρες.
 • Καθηγητές φυσικής αγωγής που μετακινούνται και για συμμετοχή σε διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης μέχρι 8 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετακινούνται και για να συνοδεύσουν μαθητές σε σχολικές εκδρομές μέχρι 8 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί και λοιποί υπάλληλοι μέλη και γραμματείς κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, καθώς και πρόεδροι, μέλη, γραμματείς και βοηθοί γραμματείς των επιτροπών και ομάδων των γενικών και ειδικών εξετάσεων, των εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα και του Εθνικού Απολυτηρίου και τις δοκιμασίες και γενικά του κάθε είδους ατομικών και συλλογικών οργάνων, που απασχολούνται στα πλαίσια του συστήματος προπαρασκευής, αξιολόγησης και επιλογής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι 9 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί γενικά και λοιποί υπάλληλοι που παίρνουν μέρος σε ενημερωτικές συσκέψεις για θέματα εξετάσεων ή μετακινούνται για παροχή οδηγιών σε περιφερειακές υπηρεσίες ή σε μέλη των κάθε είδους επιτροπών που συγκροτούνται στα πλαίσια της προετοιμασίας, διεξαγωγής, βαθμολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων των γενικών ειδικών εξετάσεων και εξετάσεων Εθνικού Απολυτηρίου ή απασχολούνται για τη μεταφορά υλικού, εντύπων, γραπτών δοκιμίων, βαθμολογικών πινάκων, αποκομμάτων βαθμολογίας, συνοδεία γραπτών δοκιμίων κλπ. μέχρι 9 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων των γενικών και ειδικών εξετάσεων, των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα και των εξετάσεων Εθνικού Απολυτηρίου καθώς και ως επιτηρητές ή εκφωνητές σε αυτές μέχρι 8 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι 9 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ μέχρι 10 ημέρες.
 • Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ μέχρι 9 ημέρες.