Διδακτέα -Εξεταστέα Υλη των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΓΕ.Λ. 2014-2015

Στο ΦΕΚ Β΄ 1938/17-07-2014 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015», ενώ στο ΦΕΚ 1946 η αντίστοιχη ύλη των Εσπ. ΓΕ.Λ

Δείτε στα συνημμένα τα σχετικά ΦΕΚ

 

Print Friendly, PDF & Email