Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI) ? σχ. έτος 2015-2016

Κ.ΕΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Ανάρτηση στην με αριθμό πρωτ.56756/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο.

 

Print Friendly, PDF & Email

Download Attachments