Επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών Πληροφορικής «py4hs: Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας Python Μέσα κι Έξω από το Σχολείο»

Το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
Πολυμέσων TUC/MUSIC (http://www.music.tuc.gr) που ανήκει στη Σχολή
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης
(http://www.ece.tuc.gr), διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό
πρόγραμμα για τη γλώσσα προγραμματισμού Python
(http://www.music.tuc.gr/projects/py4hs/). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Πληροφορι­κής που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
και υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος CS4HS της Google (http://cs4hs.com).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη διαδικασία υποβολής και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής δίνονται στο συνημμένο έγγραφο. Παρακαλούμε όπως
το προωθήσετε στα σχολεία της περιοχής σας ώστε να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι.

Με τιμή,
Νεκτάριος Μουμουτζής
Μέλος ΕΤΕΠ
Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Print Friendly, PDF & Email