Τοποθετήσεις-Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της 125572/21-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) Απόφασης ΥΠΑΙΘ

Η ΔΔΕ Αργολίδας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσλήφθηκαν με την 125572/21-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) Απόφαση ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000» .

Οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της απόφασης τοποθέτησης (έως και την Πέμπτη 24/9/2020).

Δείτε τη συνημμένη απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης.

 

Κενά και Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης αναπληρωτών Γενικής-Ειδικής Αγωγής

Καλούνται οι αναπληρωτές γενικής και ειδικής αγωγής που προσελήφθησαν την Παρασκευή 18-9-2020 στη ΔΔΕ Αργολίδας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης για τις κενές θέσεις που προσδιορίστηκαν, το αργότερο έως και σήμερα (Δευτέρα,21/9/2020) και ώρα 14:30.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.arg.sch.gr).

Υποβολή δικαιολογητικών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (προσλήψεις της 18-9-2020)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν την Παρασκευή 18-9-2020 στη ΔΔΕ Αργολίδας να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα, για την πρόσληψή τους, δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο αρχείο και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (υποδείγματα περιέχονται στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν) σε  ένα ενιαίο αρχείο pdf  και να αποσταλούν  με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών (τόσο όσον αφορά την ορθή αποστολή όσο και την επιβεβαίωση παραλαβής από τη Διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@dide.arg.sch.gr , έως την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στα σχολεία.

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών και θα υπογράψουν την πράξη ανάληψης, η οποία θα αποσταλεί από τους Διευθυντές των Σχολείων στη Διεύθυνση.

 

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση, εντός της ημέρας, για κενά και δηλώσεις προτίμησης.

Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων λόγω Κορωνοϊού

Αναρτάτώνται  το με αριθμό πρωτ. 120125/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID_19» και το επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων , προς ενημέρωση,  με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, του συνόλου του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού αυτών

 

Λειτουργία Εκπαιδευτικών Μονάδων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  σχετική ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3780/ Β΄/8-9-2020,
που αφορά στη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων,
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους –
τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους
2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.