ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Επισημαίνεται στους υποψηφίους [αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.], δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση δικαιολογητικών από μέρος τους, για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα στο ΟΠΣΥΔ (είτε από προηγούμενο φάκελο υποψηφίου π.χ. αναπληρωτή που διαθέτει μόνο πτυχίο και προϋπηρεσία είτε υποψηφίου του οποίου τα στοιχεία καταχωρίστηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων) και τα οποία δεν προσμετρώνται σε άλλο πεδίο ή με άλλο τρόπο κατά τις τρέχουσες διαδικασίες.