Προσλήψεις εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία-Ανάληψη υπηρεσίας-Υποβολή δικαιολογητικών

Από τη ΔΔΕ Αργολίδας, αναρτώνται:

α. Οι πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση για πρόσληψη στο πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχ. έτος 2020-2021. Η κατάταξη, έγινε με βάση την σειρά κατάταξής τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.).

β. Πίνακας με την αποτύπωση κατανομής ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί που ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ για τα τμήματα ενισχυτικής (σχετική ένδειξη στους πίνακες κατάταξης) θα πρέπει:

α. να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα, για την πρόσληψή τους, δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο αρχείο και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (υποδείγματα περιέχονται στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν) σε ένα ενιαίο αρχείο pdf και να αποσταλούν με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών (τόσο όσον αφορά την ορθή αποστολή όσο και την επιβεβαίωση παραλαβής από τη Διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@dide.arg.sch.gr , έως και την Πέμπτη 28-1-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

β. να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε.Αργολίδας την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, ώρα 09.00, για να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. και να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εργασίας.

Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης, καλείται ο επόμενος στον αξιολογικό πίνακα.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο