Παράταση προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ανακοινώνεται ότι η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας των προσλαμβανομένων αναπληρωτών με τις αποφάσεις 96604/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ746ΝΚΠΔ-Υ5Ρ), 96605/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ: Ψ76Δ46ΝΚΠΔ-ΕΘ4), 96606/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ:ΡΞΓΩ46ΝΚΠΔ-ΧΚ3), 96607/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ:67Ξ746ΝΚΠΔ-Ψ5Θ), 96608/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ:ΡΣΞΖ46ΝΚΠΔ-Ε2Κ), 96609/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ:6ΨΩΖ46ΝΚΠΔ-ΠΜΦ), 96610/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ:ΩΧΨ746ΝΚΠΔ-Ο9Η), 96359/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ: 930Β46ΝΚΠΔ-Α6Υ), 96363/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΘΑ46ΝΚΠΔ-86Β), 96375/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ: 6Λ3446ΝΚΠΔ-ΨΝΖ), 96379/Ε1/4.9.2023 (ΑΔΑ: 924046ΝΚΠΔ-Ι5Ω), 96385/Ε1/4-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΦ646ΝΚΠΔ-0ΤΣ), 96200/Ε4/4-9-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΗΖ46ΝΚΠΔ-2Ξ7), 96195/Ε4/4-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΔ8Γ46ΝΚΠΔ-Ν0Γ) και 96179/Ε4/4-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΜ2Σ46ΝΚΠΔ-0ΕΙ)

καθορίζεται, εκ νέου, από την Πέμπτη 7 έως και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο