Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ (εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) 7-10-2020

Οι τοποθετούμενοι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ: 5069645, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη απόφαση, έως και την Παρασκευή 9-10-2020.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο