ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: Πρόσκληση Μόνιμων Διορισμών ΕΑΕ (ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/21-1-2022) δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. 4275/Ε4/13-1-2022 (ΦΕΚ 3/τ.ΑΣΕΠ/19-1-2022 – ΑΔΑ: Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ) πρόσκληση, η

Περισσότερα

Πρόσκληση Μόνιμων Διορισμών ΕΑΕ

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) υπουργικής απόφασης,καλούνταιοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 29-10-2021: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

Περισσότερα

Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σε Σχολικές Μονάδες ΕιδικήςΑγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τμήματα Ένταξης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας

Περισσότερα

Υποβολή δηλώσεων για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΔΔΕ Αργολίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν στην περιοχή ευθύνης μας με το ΦΕΚ αρ.1289/Γ ́/17-8-2020 και βρίσκονται στη διάθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου ΠΥΣΔΕ Αργολίδας, αφού λάβουν υπόψη τους την αριθμ.Φ10.1/1501/28-05-2021 ανακοίνωση οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής, να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας μέχρι την Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00, υποχρεωτικά δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο