ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό αξιολογικό πίνακα για την επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και οι οποίοι είναι, επίσης, υποψήφιοι για

Περισσότερα

Aναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με

Περισσότερα

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Δ/ντων Εκκλησιαστικών Σχολείων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης

Περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αναρτάται τροποποιημένος  πίνακας ορισμού συνεντεύξεων,ως προς ημερομηνία και ώρα κάποιων υποψηφίων, λόγω κωλυμάτων που ανέκυψαν

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΤΩΝ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο