Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄)

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

Κατά συνέπεια, τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που διορίστηκαν με το ΦΕΚ 241/Γ΄/29-3-2020 και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν εφεξής να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για περιοχές μετάθεσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα και με το άρθρο 49 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) όπως συμπλήρωσε το άρθρο 62, παρ. 5 του ν. 4589/2019.
2

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την 24-09-2020 έως και την 30-09-2020.

 

Δείτε τη σχετική εγκύκλίο (συνημμένο)

Πρόσκληση εκπ/κών Π.E. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το σχολ. έτος 2020-2021 αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 24-09-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 30-09-2020 και ώρα 12.00.
Η αίτηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr και θα κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο/η εκπαιδευτικός.

 

Δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο.

 

Τοποθετήσεις-Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της 125572/21-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) Απόφασης ΥΠΑΙΘ

Η ΔΔΕ Αργολίδας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσλήφθηκαν με την 125572/21-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) Απόφαση ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000» .

Οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της απόφασης τοποθέτησης (έως και την Πέμπτη 24/9/2020).

Δείτε τη συνημμένη απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης.

 

Κενά και Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης αναπληρωτών Γενικής-Ειδικής Αγωγής

Καλούνται οι αναπληρωτές γενικής και ειδικής αγωγής που προσελήφθησαν την Παρασκευή 18-9-2020 στη ΔΔΕ Αργολίδας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης για τις κενές θέσεις που προσδιορίστηκαν, το αργότερο έως και σήμερα (Δευτέρα,21/9/2020) και ώρα 14:30.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.arg.sch.gr).

Υποβολή δικαιολογητικών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (προσλήψεις της 18-9-2020)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν την Παρασκευή 18-9-2020 στη ΔΔΕ Αργολίδας να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα, για την πρόσληψή τους, δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο αρχείο και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (υποδείγματα περιέχονται στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν) σε  ένα ενιαίο αρχείο pdf  και να αποσταλούν  με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών (τόσο όσον αφορά την ορθή αποστολή όσο και την επιβεβαίωση παραλαβής από τη Διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@dide.arg.sch.gr , έως την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στα σχολεία.

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών και θα υπογράψουν την πράξη ανάληψης, η οποία θα αποσταλεί από τους Διευθυντές των Σχολείων στη Διεύθυνση.

 

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση, εντός της ημέρας, για κενά και δηλώσεις προτίμησης.

Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων λόγω Κορωνοϊού

Αναρτάτώνται  το με αριθμό πρωτ. 120125/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID_19» και το επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων , προς ενημέρωση,  με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, του συνόλου του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού αυτών