Ανακοίνωση διορισμού μονίμων εκπ/κων κλάδου ΤΕ16 – Προθεσμίες ορκομωσίας

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπό στοιχεία 106513/Ε1/2-9-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., που
δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ Γ΄ 2211/8-9-2022 (ΑΔΑ: 67ΦΚ46ΜΤΛΗ-ΧΜΙ), διορίζεσθε ως μόνιμος/μόνιμη
εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση, σε Μουσικό Σχολείο, και οφείλετε να παρουσιαστείτε από Παρασκευή
9-9-2022 έως και Πέμπτη 15-9-2022 στον προϊστάμενο/στην προϊσταμένη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
για να ορκιστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία.


Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθετε για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός των
προαναφερόμενων ημερομηνιών, ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη διορισμού σας [άρθρο 20, παρ. 1 του ν.
3528/2007 (Α΄ 26)]. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄
13), όπως ισχύει, αποκλείεσθε από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού σας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο